Đầy đủ tất cả dụng cụ và máy móc phục vụ việc giảng dạy…